7,500,000 6,000,000

vòng trầm 6 li 108 hạt
xuất xứ: Trầm Hương khu vực Tam Giác Vàng
mùi thơm sống, ngọt, vân đều

0705383333