1,600,000 988,000

vòng tay Trầm Hương 8 li 108 hạt , trầm tốc rừng Nha Trang
phối charm Tỳ Hưu mạ vàng
mùi thơm nhẹ,

0705383333