3,600,000 2,600,000

vòng trầm trụ trúc
xuất xứ: trầm rừng Nha Trang
mùi ngọt dịu, thơm nhẹ

0705383333